نشستند و گفتند و برخاستند

( نشستند و گفتند و برخاستند )

تفصیلات