نماز ہدیۂ میت

( نَمازِ ہَدْیَۂِ مَیَّت )

تفصیلات