نیابتی زر کاغذی

( نِیابَتی زَرِ کاغَذی )

تفصیلات