امرائی

( امرائی )
{ اَم۔ را ۔ ای }
( ہندی )

تفصیلات


اسم ( مذکر )
١ - آم کا باغ۔ آم کا باڑی