ہلچل

( ہَلْچَل )
{ ہَل + چَل }
( ہندی )

تفصیلات


اسم کیفیت ( مؤنث - واحد )
١ - افراتفری، بھاگڑ، کھلا بلی، کھلبلی، ہربڑی، گریز ا گریز، رواروی، اضطراب، بے قراری، گھبراہٹ، ہنگامہ، شورش، بلوہ، بکھیڑا، دھنگا، فساد، ڈر، خوف، زیروزبر، تروبالا، وقوع خرابی، ترود، تزلزل، تردد، تزلزل، درہمی برہمی، چل چلاؤ۔
  • motion;  gait;  stir
  • bustle;  commotion
  • tumult
  • hubbub;  confusion