وثوق

( وُثُوق )
{ وُثُوق }
( عربی )

تفصیلات


وثق  وُثُوق

اسم کیفیت ( مذکر - واحد )
١ - مضوطی، استواری، اعتبار، اعتماد، بھروسا، استقلال، استحکام۔
  • confiding (in)
  • trusting (to);  confidence
  • trust
  • reliance
  • dependence;  strength
  • firmness
  • steadfastness