باد فرنگ

( بادِ فَرَنْگ )
{ با + دے + فَرَنْگ (نون مغنونہ) }
( فارسی )

تفصیلات


اسم معرفہ
١ - آتشک
  • The pox;  St. Anthony's fire