حیاتیاتی

( حَیاتِیّاتی )
{ حَیا + تی + یا + تی }
( عربی )

تفصیلات