خداع

( خَدّاع )
{ خَد + داع }
( عربی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - بڑا مکار، نہایت دغاباز، حد درجہ فریبی۔