خواتین

( خَواتِین )
{ خَوا + تِین }
( ترکی )

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - عورتیں، مستورات۔
  • ladies