نا امیدی

( نا اُمِّیدی )
{ نا + اُم + می + دی }
( فارسی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - امید نہ رہنے کی حالت یا کیفیت، مایوسی، ناکامی، نراس۔