کنجوسی

( کَنْجُوسی )
{ کَن (ن غنہ) + جُو + سی }
( پراکرت )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - بخت، خست، تنگ دلی۔
  • miserliness