مذلت

( مَذَلَّت )
{ مَذَل + لَت }
( عربی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - ذلت، رسوائی، بدنامی، خواری، اہانت، تحقیر۔
  • Baseness
  • vileness
  • abjectness
  • contemptibleness
  • contempt
  • ignominiousness;  ignominy