مداخلت

( مُداخَلَت )
{ مُدا + خَلَت }
( عربی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - دخل دینا، دست اندازی، مزاحمت، تعرض۔
  • Entering (into);  engaging or taking part (in) (intermeddling
  • interference
  • intrusion;  access
  • admission
  • ingress;  occupancy