مخاصمت

( مُخاصَمَت )
{ مُخا + صَمَت }
( عربی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - دشمنی، عداوت، خصومت، مخالفت، جھگڑا۔
  • Contending with;  mutual enmity or hostility;  altercation
  • contention
  • quarrelling