رامش

( رامِش )
{ را + مِش }
( فارسی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - خوشی و شادمانی، نشاط و طرب، (مجازاً) دلکش، رنگین۔
  • Repose
  • rest
  • ease;  joy
  • mirth
  • hilarity;  harmony
  • modulation