ایمان دار

( اِیمان دار )
{ اِی + مان + دار }

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - دین دار، نیک نیت، راستباز، حق پسند۔
  • Faithful
  • true
  • conscientious