بوس و کنار

( بوس و کِنار )
{ بو (وائے مجہول) + سو (وائے مجہول) + کِنار }

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - لپٹا کر بوسے لینا۔