فرح

( فَرَح )
{ فَرَح }
( عربی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - خوشی، خرمی، شادمانی، انبساط۔
  • Joy
  • mirth
  • gladness
  • cheerfulness joyousness
  • happiness