رویت[2]

( رُویَت[2] )
{ رُو + یَت }
( عربی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - رونق، آب و تاب، چمک دمک، روشنی، تروتازگی۔
  • shape
  • appearance;  seeing
  • regard
  • consideration;  aspect of the planets