حق پرستی

( حَق پَرَسْتی )
{ حَق + پَرَس + تی }

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - انصاف پسندی، سچائی، خدا پرستی۔