جوع

( جُوع )
{ جُوع }
( عربی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - بھوک، گرسنگی۔
  • appetite