خبرداری

( خَبَرداری )
{ خَبَر + دا + ری }

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - نگہبانی، حفاظت۔