خوش اقبال

( خوش اِقْبال )
{ خُش (و معدولہ) + اِق + بال }

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - اچھی قسمت والا، نیک بخت، خوش نصیب۔