جلد بازی

( جَلْد بازی )
{ جَلْد + با + زی }

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - عجلت، شتاب کاری۔
  • Quickness
  • briskness
  • activity
  • agility;  haste
  • expedition;  precipitation