لیس دار

( لیس دار )
{ لیس (یائے مجہول) + دار }

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - چپچپا، لعاب دار، چپکنے والا۔