مظفر

( مُظَفَّر )
{ مُظَف + فَر }
( عربی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - ظفریاب، منصور، کامیاب، فتح مند، غالب۔