تماش بینی

( تَماش بِینی )
{ تَماش + بی + نی }

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - عیاشی، بدکاری۔