شورش

( شورِش )
{ شو (و مجہول) + رِش }
( فارسی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - بلند آواز، چیخ و پکار، شور و غل، اودھم۔
  • Tumult
  • insurrection
  • confusion;  brackishness
  • saltness