قولی

( قَولی )
{ قَو + (و لین) + لی }
( عربی )

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - بحث، تکرار، حجت، کج بحشی۔