مکرمت

( مَکْرَمَت )
{ مَک + رَمَت }
( عربی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - بزرگی، عظمت، نوازش، مہربانی، کرم، عنایت۔