طرف داری

( طَرْف داری )
{ طَرْف + دا + ری }

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - جانبداری، پاسداری۔