طراری

( طَرّاری )
{ طَر + را + ری }
( عربی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - عیاری، چالاکی، تیزدستی، تیزی، گستاخی۔
  • Quickness
  • fluency