عذار

( عِذار )
{ عِذار }
( عربی )

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - رخسار