دندان

( دَنْدان )
{ دَن + دان }
( فارسی )

تفصیلات