تخمیری

( تَخْمِیری )
{ تَخ + می + ری }
( عربی )

تفصیلات