پلیدی

( پَلِیدی )
{ پَلی + دی }
( سنسکرت )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - نجاست، گندگی، بدنفسی۔