نروگی

( نِروگی )
{ نِرو (و مجہول) + گی }
( سنسکرت )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - بے روگ، تندرست۔