چندر بدن

( چَنْدَر بَدَن )
{ چَن + دَر + بَدَن }

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - حسین، خوش شکل، خوبصورت۔