میر[2]

( میر[2] )
{ میر (ی مجہول) }
( مقامی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - میرا نیز میری خود کا، اپنا۔