نہی

( نَہی )
{ نَہی }
( عربی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - روک، ممانعت۔