شتابی

( شِتابی )
{ شِتا + بی }
( فارسی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - جلدی، عجلت، تیزی۔