وفاداری

( وَفاداری )
{ وَفا + دا + ری }

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - راست ابزی، دیانت داری۔