راست بازی

( راسْت بازی )
{ راسْت + با + زی }
( فارسی )

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - دیانت داری، سچائی، حق گوئی۔