داستان طراز

( داسْتان طَراز )
{ داس + تان + طَراز }

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - داستان گو، کہانی نویس، داستان لکھنے والا۔