بیری

( بَیری )
{ بَے (ی لین) + ری }
( سنسکرت )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - دشمن، مخالف یا بدخواہ مرد۔