خوش بیانی

( خوش بَیانی )
{ خُش (و معدولہ) + بَیا + نی }
( فارسی )

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - شیریں مقالی، خوش کلامی، خوش گوئی۔