مقتضیات

( مُقْتَضِیات )
{ مُق + تَضِیات }
( عربی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - خواہشیں، ضروریات، تقاضے، مطالبے۔