نجس

( نَجَس )
{ نَجَس }
( عربی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - نجاست، پلیدی، گندگی، غلاظت۔