نیچر

( نیچَر )
{ نے + چَر }
( انگریزی )

تفصیلات


Nature  نیچَر

اسم کیفیت ( مؤنث - واحد )
جمع استثنائی   : نیچَرْز [نے + چَرْز]
١ - فطرت، خلقت، سرشت، پیدائش، دنیا، عالم، موجودات، قدرت، مایہ شکنی، قدرت، عادت، خصلت، طبیعت، سرشت، سیرت، جوہر، مادہ۔